หลักสูตรสำหรับองค์กรและบริษัท

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มขัน   สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักลงทุนชาวไทยสนใจร่วมลงทุนและทำการค้า
กับ  2  ประเทศนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ภาษาเปรียบดังสะพาน
ที่เชื่อมโยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้หลายองค์กรตื่นตัวให้พนักงานเรียนรู้ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น


OKLS จัดหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรมาตรฐาน หลักสูตรสนทนา และหลักสูตรธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน/ ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน
เน้นทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 4 ทักษะสำคัญในการเรียนภาษา ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง เรียนรู้หลักการใช้ภาษาและ
ไวยากรณ์พื้นฐาน สามารถติดต่อสื่อสารได้บทเรียนเป็นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีบทเสริมเรื่องความเข้าใจทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และสภาพสังคมด้วย

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน/ สนทนาภาษาญี่ปุ่น
เน้นการสนทนาเป็นหลัก ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ/ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนควบคู่กันไป โดยเน้นการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง
เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และในแวดวงธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมจีนและแนะนำเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ในแวดวงธุรกิจด้วยOKLS
มีทีมงานคุณภาพในการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มีสื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ เสริมด้วย
กิจกรรมและความรู้ด้านวัฒนธรรมต่างๆ มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนและรายงานผลให้ทราบ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง  OKLS
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ให้ดูแลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ให้แก่พนักงานในองค์กรมากมาย อาทิเช่น

สมัครเรียนหลักสูตรสำหรับองค์กรและบริษัทเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ด้วยค่ะ
Invalid Input
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input