รายชือผู้สมัครสอบ


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  จองสิทธิ์ที่นั่งสอบ YCT

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

 ดี 12.00 น.)

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

 ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ระดับ

1 เขมจิรา เปมะศิริ KHEMJIRA PEMSIRI YCT 1
2 เบญจพร ศรีโพธิ์งาม BENJAPORN SRIPONGAM YCT 1
3 จิณณ์ณัฏฐี พุ่มเจริญ JINNATTHEE PHUMCHAROEN YCT 1
4 ณธิดา เลิศมงคลกุล NATIDA LERTMONGKOLKUL YCT 1
5 ณิชาภา วงศ์คีรี NICHAPHA VONGKIRI YCT 1
6 ธนกฤต พรเสกสรรค์ THANAKRIT PORNSEKSAN YCT 1
7 ธนันญดา กำลังดี THANUNYADA GUMLANGDEE YCT 1
8 นัทธมน ธรรมประสม NATTHAMOL THAMPRASOM YCT 1
9 นันท์นพร กาญจโนภาส NANNAPORN KANJANOPAS YCT 1
10 มนชนก กิตติวิริยะรัตน์ MONCHANOK KITIVIRIYARAT YCT 1
11 วรชนก กิตติวิริยะรัตน์ WORACHANOK KITTIYIYARAT YCT 1
12 สพิชญา เดชตระกูลวงศ์ SAPHITCHAYA DEJTRAKULWONG YCT 1
13 ธนพร เเสงทอง THANAPORN SEANGTONG YCT 1
14 โชติกา ติระดำรงค์กุล CHOTIKA TIRADUMRONGKUL YCT 1
15 ฉันทชา ชมบุญ CHANTACHA CHOMBOON YCT 1
16 เพ็ญรดี มิ่งมั่นคง PENRADEE MINGMANKONG YCT 1
17 อินทร์ชญาน์ วัฒนบุญยงเจริญ INCHAYA WATTANABUNYONGCHAROEN YCT 1
18 อภิรตา เอี่ยมรอด APIRATA IAMROD YCT 1
19 จิรฐา บุญฤาชา JIRATHA BOONLUECHA YCT 1
20 จิณัฐตา บุญฤาชา JINATTHA BOONLUECHA YCT 1
  จิณณ์ณัฏฐี พุ่มเจริญ JINNATTHEE PHUMCHAROEN YCT 1
21 พิมพ์ปวีณ์ ภูรีกนกรัตน์ PIMPAVEE PHUREKANOKRAT YCT 1
22 กัญญาภัทร แหยมแสง KANYAPAT YAMSANG YCT 1
23 กัญญาภัค แข่งขันดี KANYAPHAK KAENGKANDEE YCT 1
24 ภัสสราพร โชติมิตร PHATSARAPORN CHOTMIT YCT 1
25 เพียงเธอ รุ่งเลิศวิกรัยกุล PIANGTHER RUNGLERTWIKRAIKUL YCT 1
26 ณิชานันทน์ จันทบุตร NICHANAN CHANTHABUT YCT 1
27 แทนคุณ จาดคล้าย TANKUN JARDKLAY YCT 1
28 มิรันดา ยอดรัก MIRANDA YORDRUK YCT 1
29 มณัสนันท์ อมรประภาธีรกุล MANATSANUN AMORNPRAPATEERAKUL YCT 1
30 ณปภัช บุญเลิศ NAPAPHAT BOONLERT YCT 1
31 กัญญ์วรา เจตนาไทกุล KANWARA JETTANATHAIKUL YCT 1
32 สุชานรี ธนูสา SUCHANAREE THANUSA YCT 1
33 หฤษฎิ์ ศรีทอง HARIS SRITONG YCT 1
34 ด.ญ.นบชนก หนูไข่ NOBCHANOK NOOKHAI YCT 1
35 ด.ญ.นภัสร์นันท์ ปิดตาทาโย NAPHASSANAN PIDTATHAYO YCT 1
36 ด.ช.วชิรวิญญ์ วชิรมงคลพงษ์ WACHIRAWIN WACHIRAMONGKOLPONG YCT 1
37 ด.ญ.ภัทร์ธมนต์ โกยสมบูรณ์ PATTHAMON KOYSOMBOON YCT 1
38 ด.ช.อเล็กซ์ ลุดมันน์ ALEX LUDMANN YCT 1
39 ด.ญ.มิลินดา ชาติปรีชากุล MILINDA CHATPRECHAKUL YCT 1
40 ด.ญ.ณัฐนันท์ ดำรงทวีศักดิ์ NATTHANAN DOMRONGTAWEESAK YCT 1
41 ด.ญ.สุดาสิริ อยู่สุข SUDASIRI YUSUK YCT 1
42 ด.ช.ภัทรชนนท์ แซ่ลิ้ม PATCHANON SEALIM YCT 1
43 ด.ช.นนทกร การบุรุษ NONTAKORN KANBURUT YCT 1
44 ด.ช.กลทีป์ กฤษณะปราณีต KONLATEE KRITSANAPRANEET YCT 1
45 ด.ช.กันตพัฒน์ เกิดสุวรรณ KANTAPAT KERDSUWAN YCT 1
46 ด.ช.กวีวัฒน์ ภัทรเขมรัชต์ KAWEEWAT PHATTARAKEMRAT YCT 1
47 ด.ญ.ธนัชชา ตรีเนตร TANATCHA TREENET YCT 1
48 ด.ช.จิรยุทธ มาศวนิต JEERAYUT MASAWANIT YCT 1
49 ด.ญ.นันทภัค ลอยเลิศ NANTAPAK LOYLERD YCT 1
50 ด.ช.วิศิษฎ์ แก่นจำปา WISIT KANCHAMPA YCT 1
51 ด.ญ.ธาริกา นาคสินธุ์ THARIKA NAKSIN YCT 1
52 ด.ญ.กมลพรรณ เทพสนิท KAMONPAN THEPSANIT YCT 1
53 อติกานต์ อยู่​ถนอม​ ATIKARN​ YOOTHANOM​ YCT 1
54 ทักษอร สงวนชาติ TAKSAORN SA-NGUANCHART YCT 1
55 นพภัสสร สงวนชาติ NOPPATSORN SA-NGUANCHART YCT 1
56 พล อินทรประสาท PHON INTARAPASAT YCT 1
57 ปรีดาสัณห ฤทธิ์มณี PREEDASAN RITHMANEE YCT 1
58 ชญุดา พิศาลชัยยงค์ CHAYUDA PISALCHAIYONG YCT 1
59 ชนัญภัค พันเลิศยอดยิ่ง CHANUNPHAK PHUNLEARDYODYING YCT 1
60 กรกาญจน์ กายเพชร KORNKAN GUYPETCH YCT 1
61 บุญญาภา สุวรรณภักดี BOONYAPA SUWANPAKDEE YCT 1
62 ปุณณ์ สุมนมิตร POON SUMONMITR YCT 1
63 พลอยนภัส ยุทธวรวิทย์ PLOYNAPAT YUTTAWORAWIT YCT 1

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

 ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ระดับ

1 ณัชนิชา ปฏิมาประกร NATNICHA PATIMAPRAKORN YCT 2
2 นันท์นภัส พวงศรี NANNAPAS POUNGSRI YCT 2
3 ปุญมนัส คุณแก้วอ้อม PUNMANAT KHUNKAEOOOM YCT 2
4 กีรติยาพร วุฒิทา KEERATIYAPORN VOOTITA YCT 2
5 ชัญญารัตน์ ชูศิริพงศ์ SHANYARAT CHOOSIRIPONG YCT 2
6 ปรียา วุฒิสุพงส์ PRIYA WUTTISUPONG YCT 2
7 ปราชญ์ธนน สุพัฒโสภณ PRATTHANON SUPUTSOPON YCT 2
8 ปราชญ์ธนัน สุพัฒโสภณ PRATTHANUN SUPUTSOPON YCT 2
9 ปัณณธร เหล่ารัตน์ PANNATHORN LAORAT YCT 2
9 ขวัญจุฑา อยู่ญาติมาก KHUNJUTHA YOOYARTMARK YCT 2
10 แทนคุณ ชัยสดมภ์ TANKHUN CHAISADOM YCT 2
11 ศุภจิรา มาวิมล SUPHAJIRA MAWIMOL YCT 2
12 ณัชณิชา หลวงสนาม NUTNICHA LUANG SANAM YCT 2
13 ณัฏฐกวี ฐิติรุ่งโรจน์กุล NATTAKAWEE THITIRUNGROJKUL YCT 2
14 ฐิติวัชร์ ฐิติรุ่งโรจน์กุล THITIWATCH THITIRUNGROJKUL YCT 2
15 ผลิดา โนระดี PALIDA NORADEE YCT 2
16 ชญานนท์ คำอ้ายด้วง CHAYANON KHAMAIDUANG YCT 2
17 อัญชิตา ทองบางหลวง ANCHITA THONGBANGLUANG YCT 2
18 พชร พิบูลบุญทรัพย์ PACHARA PIBOONBUNSAB YCT 2
19 กชพร เหมวิจิตร KOTCHAPHON HEMVICHIT YCT 2
20 กฤษณิศา​ หลู KRISNISA LU YCT 2
21 ภูริคุณ คงทอง PURIKHUN KHONGTONG YCT 2
22 อัษฎา บุรินทร์ชาติ ASADA BURINJATI YCT 2
23 กฤชภัทร วงศ์ภัทรกุล KRITPHAT WONGPATTARAKUL YCT 2
24 ณัชชา ณ ลำพูน NATCHA NALAMPOON YCT 2
25 ปภาดา นันทศักดิ์ไพบูลย์ PAPADA NANTHASAKPHAIBOON YCT 2
26 ลีฬฆรรณ คงต่อ LEEHAWAN KONGTOR YCT 2
27 ศุภกร มงคลเปี่ยม SUPAKORN MONGKOLPIEM YCT 2
28 จุฑาสิริ กุลบุศย์ CHUTASIRI KULABUSAYA YCT 2
29 เชิญขวัญ นิกฎานนท์ CHERNKWAN NIKDANON YCT 2

 


*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี

 


พิมพ์   อีเมล