โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สอบ HSK แบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test)

 

          โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (สำนักงาน Hanban) ของรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยรับผิดชอบ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) แบบอินเทอร์เน็ต
(Internet-Based Test : IBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย OKLS จัดสอบครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557

 


ทำไมต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก รัฐบาลจีนจึงประกาศใช้ผลคะแนนของการสอบวัดระดับ

ความรู้ทางภาษาจีน (HSK) แบบใหม่ และผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้การพูดภาษาจีน (HSKK) ซึ่งการสอบนี้มีประโยชน์หลายด้าน ได้แก่

  • เพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน

  • เพื่อสมัครขอทุนการศึกษา * หรือทัศนศึกษาระยะสั้นของรัฐบาลจีน

  • เพื่อสมัครงานหรือประกอบอาชีพในอนาคต

  • เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของตนเอง

 

* ปัจจุบันมีทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนจำนวนมาก ซึ่งทุนการศึกษาแต่ละประเภทจะใช้ระดับและ คะแนนของ HSK, HSKK ที่แตกต่างกัน เช่น

  • ทุนสถาบันขงจื่อ ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 5 (180 คะแนนขึ้นไป) และต้องสอบผ่าน HSKK ระดับกลาง (60 คะแนนขึ้นไป)

  • ทุนสถาบันขงจื่อ 1 ปีการศึกษา ผู้สมัครต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 3 (180 คะแนนขึ้นไป) และต้องสอบผ่าน HSKK ระดับต้น (60 คะแนนขึ้นไป)

  • ทุนสถาบันขงจื่อ 1 ภาคการศึกษา ผู้สมัครต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 2 (120 คะแนนขึ้นไป) และต้องสอบผ่าน HSKK ระดับต้น (60 คะแนนขึ้นไป) 

 

ระดับของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

ระดับ

รายละเอียด

คลังคำศัพท์
(คำ)

ทักษะ
(ข้อ)

ระยะเวลา
(นาที)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

เกณฑ์การผ่าน
(คะแนน)

ค่าสมัคร*
(บาท)


HSK 1

   เหมาะสำหรับผู้เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ

150


การฟัง 20
การอ่าน 20

40


200

120

560


HSK 2

   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

300

การฟัง 35
การอ่าน 25

55


200

120

760


HSK 3

   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   การเรียน การทำงานได้

600

การฟัง 40
การอ่าน 30
การเขียน 10

90


300

180

 960


HSK 4

   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้

1,200

การฟัง 45
การอ่าน 40
การเขียน 15

105


300

180

1,260


HSK 5

   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์
   ของประเทศจีนเข้าใจ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้

2,500

การฟัง 45
การอ่าน 45
การเขียน 10

125


300

180

1,660


HSK 6

   เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านและฟังข่าวสารภาษาจีนในระดับที่ยากเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีน
   ในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ของตนได้ทั้งการพูดและการเขียน

5,000 +

การฟัง 5 0
การอ่าน 50
การเขียน 1
(เรียงความ)

140

 

300

180

2,060


* หมายเหตุ ค่าสมัคร รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 บาทแล้ว
 

  

ระดับการสอบวัดระดับความรู้การพูดภาษาจีน ( 汉语水平口语考试 Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi : HSKK) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ระดับ

รายละเอียด

คลังคำศัพท์
(คำ)

ทักษะ
(ข้อ)

ระยะเวลา
(นาที)

เกณฑ์การผ่าน
(คะแนน)

ค่าสมัคร*
(บาท)


HSKK ต้น


   ฟังเข้าใจและพูดหัวข้อในชีวิตประจำวันได้ สื่อสารระดับพื้นฐานได้


200


ฟังแล้วพูดตาม 15
ฟังแล้วตอบคำถาม 10
อ่านแล้วตอบคำถาม 2


20
(รวมเวลาเตรียมตัว 7 นาที)


60


560

HSKK กลาง

   ฟังเข้าใจและสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

900

ฟังแล้วพูดตาม 10
ดูภาพแล้วพูด 2
อ่านแล้วตอบคำถาม 2

23
(รวมเวลาเตรียมตัว 10 นาที)


60


760

HSKK สูง

   ฟังเข้าใจ สนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่ว

3000+

ฟังแล้วพูดตาม 3
อ่านออกเสียงบทความสั้นๆ 1
อ่านแล้วตอบคำถาม 2

25
(รวมเวลาเตรียมตัว 10 นาที)


60


860


 * หมายเหตุ ค่าสมัคร รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 บาทแล้วการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK แบบอินเทอร์เน็ต (iBT)

    ปัจจุบันการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK มีวิธีการสอบ 2 แบบ คือ
    1. การสอบแบบกระดาษคำตอบ (Paper-Based Test) เป็นการสอบแบบดั้งเดิม โดยใช้ชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบ
        ทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน
    2. การสอบแบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test) เป็นการสอบในรูปแบบใหม่ เปลี่ยนมาทำข้อสอบแบบอินเทอร์เน็ต
        ทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งจัดการสอบแบบนี้ตั้งแต่ ค.ศ. 2010
   โดยทั้ง 2 วิธีจะมีเนื้อหาในการสอบ การคิดคะแนน และค่าใช้จ่ายในการสอบที่เหมือนกัน หากแต่ต่างกันที่วิธีการในการสอบเท่านั้น
ข้อดีของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK แบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test)

การสอบ

การสอบ HSK แบบ กระดาษคำตอบ
(Paper-Based Test)

การสอบ HSK แบบ อินเทอร์เน็ต
(Internet-Based Test)


การสมัครสอบ


   ระยะเวลารับสมัครค่อนข้างสั้น


เนื่องจากการสอบไม่ต้องใช้ชุดข้อสอบและไม่ต้องจัดส่งชุดข้อสอบทางไปรษณีย์จากประเทศจีน ทำให้สามารถขยายระยะเวลาการสมัครสอบได้อีก โดยปิดรับสมัคร 10 วันก่อนวัดสอบ นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบวิธีหนึ่ง

ก่อนเริ่มสอบ

-

สามารถมาทดลองระบบเสมือนสอบจริง ณ ศูนย์สอบได้ (ในบางศูนย์สอบเท่านั้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทดลองสอบ เพื่อลองระบบและสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการทำข้อสอบ

การฟัง

   บางศูนย์สอบใช้ลำโพงเปิดให้ฟังพร้อมกันในห้องโถงใหญ่
   ทำให้อาจฟังเสียงได้ไม่ชัดเจน มีเสียงรบกวนจากภายนอก เป็นต้น

ใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในการสอบ ผู้สอบ 1 คนมีคอมพิวเตอร์และหูฟังเฉพาะของตน สามารถปรับระดับเสียงได้ตามต้องการ มีคุณภาพเสียงที่ดี ทำให้ฟังได้อย่างชัดเจน ปราศจากเสียงรบกวน เพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากยิ่งขึ้น

การอ่าน

   ใช้ชุดข้อสอบในการสอบ ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร

ใช้สื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ลดการใช้ทรัพยากร เป็นอีกทางในการช่วยโลกและรักษาสิ่งแวดล้อม

การเขียน

   อาจเกิดปัญหาเรื่องจำตัวอักษรไม่ได้ เขียนไม่ถูกต้อง
   ทำให้เสียคะแนนได้ง่าย

ใช้การพิมพ์ตัวอักษรจีนแทนการเขียน ทำให้สามารถพิมพ์อักษรจีนได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

 

ทดลองทำข้อสอบออนไลน์
ผู้สนใจสามารถทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก


ตัวอย่างข้อสอบ HSK

HSK ระดับ

ตัวอย่างข้อสอบ (การอ่าน/ การเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบ (การฟัง)

HSK ระดับ 1

HSK ระดับ 1

HSK ระดับ 1

HSK ระดับ 2

HSK ระดับ 2

HSK ระดับ 2

HSK ระดับ 3

HSK ระดับ 3

HSK ระดับ 3

HSK ระดับ 4

HSK ระดับ 4

HSK ระดับ 4

HSK ระดับ 5

HSK ระดับ 5

HSK ระดับ 5

HSK ระดับ 6

HSK ระดับ 6

HSK ระดับ 6


ตัวอย่างข้อสอบ HSKK

  HSKK ระดับ

  ตัวอย่างข้อสอบ HSKK

  HSKK ระดับต้น

  HSKK ระดับต้น

  HSKK ระดับกลาง

  HSKK ระดับกลาง

  HSKK ระดับสูง

  HSKK ระดับสูง

 

 


บรรยากาศวันสอบพิมพ์   อีเมล