ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 พัชรมัย โสภา PATCHARAMAI SOPA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
2 ปุณยนุช มงคลฉายา PUNYANUCH MONGKHOLSHAYA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 ปิยฉัตร เปียคำ PIYACHAT PEAKHAM HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
4 วรเมธ สกุลอุดมกาญจน์ WORAMEAT SAKULUDOMKAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
5 กันย์สินี คงพิพัฒน์โฆษิต KANSINEE KHONGPHIPHATKHOSIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 ผึ้งเพชร พรประทานสุข PUENGPETCH PORNPRATARNSUK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
7 ธวัลรัตน์ จินดาวงศ์ TAWANRAT JINDAWONG HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
8 พรชนก นภาจรัส PORNCHANOK NAPAJARUS HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 ประภา ประดิษฐากร PRAPA PRADITTHAKORN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
10 มณฑล ชีวสุนทร MONTHON CHEEWASOONTORN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
11 กวินธิดา พึ่งเนียม KAVINTIDA PUENGNIAM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
12 ชนัญชิตา ทองจันทร์ CHANANCHITA THONGJUN HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
13 ธรัตรา สุวรรณธรรมมา TARATTRA SUWANTAMMA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
14 วาสนา รัตนจันทร์ WASSANA RATTANACHAN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
15 กานต์มณี รัถยาภิชาติ KARNMANEE RATTAYAPICHAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
16 พีรเพ็ญ ธนินทักษ์พงศ์ PEERAPEN THANINTHAKPONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
17 ศศกรณ์ ลิ้มชุณหนุกูล SASAKORN LIMCHUNHANUKUL HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
18 นัทธมน เหล่าวิสุทธิชัย NATTHAMON LAOVISUTHICHAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
19 จิดาภา ศิริเกษมศักดิ์ Jidapa Sirikasemsak HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
20 สวรรยา พงศ์ปฏิมาพรรณ SAWANYA PONGPATIMAPHAN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
21 ฐิตารุณ นันทอุดมเจริญ   HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
22 พิมลรัตน์ เดชวงศ์รัตน์ PIMONRAT DETWONGRAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
23 สิริกร เลิศศิวเวท SIRIKORN LERTSIVAVATE HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
24 ปุณณภาณัฏฐ์ แสงพานิชย์ POONNAPANUT SANGPANICH HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
25 เสฏฐวุฒิ สุภาวิตา SETTHAWUT SUPHAWITA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
26 ขวัญหทัย โชติบุตร KWANHATHAI CHOTIBUTR HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
27 จุฑาทิพย์ แพงจำปา JUTATIP PANGJUMPA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
28 อารยา อิ่มสุชาติ ARAYA IMSUCHART ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
29 กฤษณี แซ่จง KRITSANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
30 พรพิชชา ลบล้ำเลิศ PORNPICHA LOPLUMLERT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
31 รัมณีย์ สมฤทธิประสิทธิ์ RUMMANEE SOMRITTHIPRASIT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
32 ณัฏฐ์กฤตา กันธนู NUTKARUTA KUNTHANOO HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
33 ณชาภัคนันท์ ธนวัฒน์โกศล NACHAPAKNAN THANAWATKOSOL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
34 กุลสนีย์ แซ่จง KULLASANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
35 ปริม แก่นแก้ว PRIM KAENKAEW HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
36 ณัชรผกาท์ รารังสิทธิ์ NATCHARAPHAKA RARANGSIT HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
37 ธนิยรัชด์ ขาวฟอง DHANIYARAJDA KHAOFONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
38 นันท์นภัส หลิมตระกูล   HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
39 สุภาพิศ โพธิ์เงิน Supapit Phongoen HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
40 พาขวัญ พรหมแก้ว PHAKWAN PHROMKAEW HSK 2 (760 บาท), HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
41 ขวัญข้าว ศิวรักษ์ KHWANKHAO SIVARAKSA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
42 ธีรนุช นันทศรี TEERANUCH NANTASRI HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
43 สัจภูมิ SATJAPOOM CHANSIRICHOK HSK 5 (1,660 บาท), HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
44 แสงอรุณ บุญส่ง SANGARUN BUNSONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
45 อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย ARPORN THUSANEEYASKUNCHAI HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
46 ปรียาภรณ์ ศรีวรรณพิม PREEYAPORN SRIWANPIM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
47 สมิทธิ์ สถาพรชัยสิทธิ์   HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
48 นภัส เลาวาณิชกุล NAPAT LAOVANICHKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
49 อภิสมา ภาประลักษณ์ APISSAMA PHAPRALAK HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
50 ธัญญลักษณ์ ฝึกฝน THANYALAK FUEKFON HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
51 พิชญา วินัยพานิช PICHAYA WINAIPANICH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
52 บุญพิทักษ์ กาญจนา Boonpitak Kanjana HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
53 ชญาทิพ พงษ์สุวรรณ Chayathip Phongsuwan HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
54 ศุพัชชา อุปชัย SUPUTCHA UPPACHAI HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
55 ณพนรี จอนขุน NOBPHANARI JOHNKHUN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
56 พิชามญชุ์ กุฬานุวัฒน์ PICHAMON KULANUWAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
57 เปมิกา ศุภกนิษฐถวิล PEAMIKA SUPAKANITTAWIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
58 ปรียาวัฒน์ หลิน PREYAWAT LIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
59 คีตภัทร แซ่ตั้ง KEETAPAT SAETANG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
60 ชญาพร ปานรักษา Chayaporn Panruksa HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
61 นภสร ธิธรรมมา NOPPASORN THITHAMMA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
62 ณัฐธยาน์ ชูเอียด NATTHAYA CHUIAD HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
63 รัญชิดา วัฒนสินธุ์ RUNCHIDA WATTHANASIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
64 ประภาศิริ เกี้ยวเพ็ง PRAPASIRI KIEWPENG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
65 ภัทราภรณ์ หาญวงศ์ไพบูลย์ PATTRAPORN HANWONGPAIBOON HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
66 ภัสวัน เณรบำรุง PASAWAN NENBUMRUNG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
67 ธมลวรรณ มุสิกาวัน   HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
68 ณัฐริณี บุญยะฤทธิ์ NATTHARINEE BOONYARIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
69 ธวัลรัตน์ อรุณวัต Thawanrat Arunwat HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
70 นนทวดี วงษ์สุวรรณ NONTAWADEE WONGSUWAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
71 ธนพร รัตนพฤกษ์ขจร THANAPORN RATANAPRUKAJON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
72 จีรฎา ยี่ทอง JEERADA YEETHONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
73 ดังฝัน พรนพรัตน์ Dangfun Pornnoparat HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
74 วรนันท์ ธัญญะวัน VORANUN THUNYAWAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
75 ณัฐพิมล รักใคร่ NATPIMOL LUCKKLAI HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
76 ธัญญ์สินีย์ อุ่นจิตติ TUNSINEE UNJITTI HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
77 มีนา สุขเอม MEENA SUKAIM ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
78 ศศิวรรณ ปลอดทอง SASIWAN PLODTHONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
79 ปิยฉัตร สนธิเณร PIYACHAT SONTHINEN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
80 วริษ พรมพันธ์ใจ VARIT PROMPUNTJAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
81 ชวิน คงทวี SCHAWIN KONGTHAWEE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
82 ไปรยาพัชร ศรีจันทร์บาล PRAIYAPAT SRICHANBARN HSK 6 (2,060 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
83 อรไพลิน แป้นย้อย ALPILIN PAENYOI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
84 พัตรพิมล พัตรภักดิ์ PHATPIMON PHATAPAK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
85 พิรชา ตะโค PHIRACHA TAKHO HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
86 นางสาวณฐรมน พรสงเคราะห์ NATARAMON PONSONGKROUK ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
87 วิสสุตา วงศ์ปันดีด WISSUTA WONGPUNDEED HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
88 สุวิภรณ์ ชาวเวียง SUVIPORN CHAEWIEANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
89 ทิพมล มานะมงคลชัย TIPPAMON MANAMONGKHOLCHAI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
90 ศุภนุช ศิริวิบูลย์ไชยกุล SUPANUCH SIRIVIBOONCHAIYAKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
91 อรกมล รัตนไตรมงคล ORNKAMOL RATTANATAIMONGKOL HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
92 จิตตานันท์ ชุมชัยโย ่๋JITTANUN CHUMCHAIYO HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
93 อภิสิทธิ์ วชิญาณวิโรจน์ APISIT VACHIYANVIROCH HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
94 อัยรดา เจสละ AIRADA JASALA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
95 พัทธนันท์ พันธุมวนิช PATANAN PANTOOMVANICH ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
96 ปัณฑารีย์ ชนะพล PANTHAREE CHANAPOL HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
97 บัณฑิตา แย้มผกา BANTITA YAMPAGA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
98 ทิพย์สุคนธ์ ยิ่งแจ่มศิริ THIPSUKON YINGJAMSIRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
99 หรรษา ปิ่นขำ HANSA PINKHAM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
100 ทิวาณี กสิกิจวรกุล Thivanee Kasitkitvorakul HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
101 ศิริภัสสร รชตธนกิจ SIRIPASSORN RACHATATHANAKIT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
102 กชมน พนมโชคไพศาล Kotchamon Panomchokpisal HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
103 กัญญาณัฐ ประมวล KANYANAT PRAMUAL HSK 3 (960 บาท), HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
104 ไอริณ เปรมชานนท์ IRIN PREMCHANON HSK 6 (2,060 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
105 อชิรญาณ์ หาดซิว ACHIRAYA HARTSIW HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
106 วรดา สีประเสริฐ VORADA SRIPRASERT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
107 ชญานี ลานอก CHAYANEE LA-NOK HSK 3 (960 บาท), HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
108 มนรดา ครุฑใจกล้า MONRADA KRUTCHAIKLAR HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
109 สุวีรพร ตั้งจินดาวงศ์ SUVEERAPORN TANGJINDAWONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
110 ณฐพร-อัมพรบรรเจิด NATAPHORN-AMPORNBANJERD HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
111 ณดา แจ่มใส ืNDA JAMSAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
112 วณิชยา แซ่ลิ้ม WANICHAYA SAE-LIM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
113 นัฐธิกา เครือทอง NATTHIKA KHRUEATHONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
114 ปริฉัตร ประนัดศรี PARICHUT PRANATSRI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
115 อภิญญา ผาคำ APHINYA PHAKUM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
116 วรรณลีย์ สิงขรณ์ WANNALEE SINGKORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
117 ชนิษฐา สมวงษ์ CHANITTHA. SOMWONG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
118 เพ็ญพิชชา คงรักษ์ PENPITCHA KONGRAK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
119 วรรณิดา พุ่มขจร WANNIDA PUMKAJORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
120 วรวิทย์ บุญเกต WORAWIT BOONKATE HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
121 ฐิรนาถ อภิชนพงศ์พันธุ์ TEERANART APICHONPONGPUN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
122 ภัทรพร ฟาฟร์ PATARAPORN FAVRE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
123 ชัญญานุช ทิมสา CHANYANUCH TIMSA ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
124 สุชาดา พันธ์ศรี SUCHADA PHANSRI ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)
125 อารยา เขตตะเคียน ARAYA KETTAKIAN ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)

 

อัพเดทรายชื่อล่าสุด 14/09/2563 เวลา 18.00
และจะอัพเดทรายชื่ออีกครั้ง 21/09/2563 เวลา 18.00

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 อภิญญา วงค์ษารี APINYA WONGSAREE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
2 พนัชกร จันทร์เทศ PANATCHAKORN CHANTED HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 พิมพ์วิภา คุณานุสรณ์ Pimvipa Kunanusorn HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
4 ฐิติมา ปุริมายะตา THITIMA PURIMAYATA HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
5 ปวิตรา ฟูประเสริฐ PRAWITRA PHUPRASERT HSK 4 (1,260 บาท), HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 ปิยาณี ปุริมายะตา PIYANEE PURIMAYATA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
7 พีรพัฒน์ วีระพงษ์ PEERAPAT WEERAPONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
8 ฐิติกานต์ ธิน่าน TITIKAN TINAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 ภัทราวดี ปลั่งถาวรกุล PATTARAWADEE PLANGTHAWORNGUL HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
10 จารุจันทร์ เครือจันทร์ JARUCHAN KRUACHAN HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
11 สิริรัตน์ วิสารทะ SIRIRAT VISARATA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
12 ธงไชย ศักดิ์ชูวงษ์ THONGCHAI SAKCHOOWONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
13 ชาลิสา สุวรรณโชติ CHALISA SUWANCHOTE HSK 3 (960 บาท), HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
14 ธัญวรัตม์ แก้วสว่าง THUNWARAT KAEWSAWANG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
15 อาภารัตน์ ศุภวัฒน์วิมล APARAT SUPAWATVIMOL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
16 ณัฐภัสสร วรกิตติพงศ์ NUTPASSORN VORAKITTIPONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
17 ญาริณี สวนสำเนียง YARINEE SUANSAMNIANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
18 เสริมศิริ แซ่คู SERMSIRI SAEKU HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
19 ภคิน ตั้งแต่งกิจ PAKHIN TUNGTANGKID HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
20 จิรัชญา จรูญศรีโชติกำจร JIRATCHAYA CHAROONSRICHOTKUMJORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
21 นิชาภา ชินประสาทศักดิ์ NICHAPA CHINPRASARTSAK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
22 ผกามาศ บูราณศรี PAGAMAS.BURANSRI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
23 วนิตา วิรัตน์โยธิน VANITA VIRATYOTIN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
24 ประภารัตน์ แก้วคำมา PRAPARAT KAEWCOMEMA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
25 ภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล POOMCHARN SIRIPOONKIATIKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
26 พิมพินี เลี้ยงจรูญรัตน์ PIMPINEE LIANGJAROONRAT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
27 ศุภารัตน์ อินทราวุธ SUPARAT INTARAWUT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
28 ภรภัทร ปัญญาพลังกูล PORNPAT PANYAPALUNGKUL ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)
29 นริยา รัตนประสาท NARIYA RATTANAPRASAT HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
30 นานา เจริญชัยนนท์ NANA CHAROENCHAINON HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
31 ปุณยนุช มงคลฉายา PUNYANUCH MONGKHOLSHAYA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
32 อภิสิทธิ์ รุ่งโรจน์สุนทร Apisit Rungrojsunthorn HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
33 สัณหจุฑา จุฬานนท์ SANHAJUTHA JULANONT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
34 ปภาวรินท์ รุจิขจรเดช PAPHAVARIN RUJIKAJORNDEJ HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
35 พัชรมัย โสภา PATCHARAMAI SOPA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
36 ศศิยาพัชญ์ พิทยวรเจริญ SASIYAPHACH PITTAYAVORACHAROEN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
37 รุ่งริษฎา ทับทิม RUNGRISSADA TUBTIM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
38 อติกานต์ พฤกษธัมมโกวิท ATIKAN PRUKSATHAMMAKOVIT ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
39 ปรีชยา อุ่นจิตติ PREECHAYA OONCHITTI HSK 6 (2,060 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
40 ศิวกร สุทธิชูไพบูลย์ SIWAKORN SUTTICHUPAIBOON ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
41 ชนพัฒน์ รุจิรธร CHONNAPAT RUJIRATORN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
42 ทัณฑิกา พรสุขสมบูรณ์ TUNTHIKA PORNSUKSOMBOON HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
43 ณภษร ปิยะพันธ์ NAPHASORN PIYAPHAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
44 เมลิณินทร์ พูลสวัสดิ์ Melinyn Poonsawad HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
45 รวิสรา วิรุฬหสกุล Ravisara Viroonhasakul HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
46 ณัฐกานต์ วรัชญ์เฉลิมกุล NATTAKAN WARATCHALERMKUL HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
47 โสภาพรรณ รอดเทศ SOPAPHAN RODTED HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
48 กนกพร เฉลิมลาภวรบูรณ์ KANOKPORN CHALERMLAPVORABOON HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
49 กนกพร ลู่ KANOKPHON LU HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
50 พัทธนันท์ พันธุมวนิช PATANAN PANTOOMVANICH ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
51 กฤษฎา เเพรเท๊ยนทอง KRISADA PEARTAINTONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
52 อัปสรริญชย์ วิชชุวาณิชย์ APSORARIN WITCHUWANIT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
53 ณัฐณิชา จูทะสมพากร NATNICHA JUTASOMPAKORN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
54 วรนันท์ ธัญญะวัน VORANUN THUNYAWAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
55 พุมรินทร์ ศรีคุ้ม PHUMARIN SRIKHUM HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
56 พรปวีณ์ อภิโชติ PORNPAWEE APICHOTE HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
57 ศศิวรรณ ตันวานิชกุล SASIWAN TANVANICHAKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
58 ปริตตา พุ่มดนตรี   HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
59 รุจิรา จินดาธเนศ RUJIRA JINDATHANATE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
60 กนกพรรณ ธรรมสถิตย์สุข KANOKPHAN THAMSATITSUK HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
61 สุภาพิศ โพธิ์เงิน supapit phongoen HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
62 อัญชิษฐา รองเดช ANCHISTHA RONGDACH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
63 วิมลสิริ วิรุฬหสกุล VIMOLSIRI VIROONHASAKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
64 ศุภศศิน พิมพ์อุบล Supasasin Pimubol HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
65 นันทิชา ชูบัณฑิตกุล NANTICHA CHUBUNDIDKUL HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
66 นุชนาถ มณีวงศ์ Nuchanat Maneewong HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
67 ภิชญากร พรธีรลานนท์ PICHAYAKORN PORNTEERALANON HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
68 สุจิปุลิ เหล่าปราณีชน SUJIPULI LAOPRANEECHON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
69 สุภัสญาสร์ ศิวกฤติวงศ์ SUPASYA SIWAKRITWONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
70 ณัฐรดา บริบูรณ์ NATRADA BORIBOON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
71 เอลียาห์ เอล หิมกร ELIJAH EL HIMMAKORN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
72 อัญชิสา ทุมดี UNCHISA TUMDEE HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
73 ศุภานุช ทองสุข Supanuch Thongsuk ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
74 ธนัชชา แสนหาญ TANATCHA SAENHARN HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
75 ชนากาญจน์ จุ้ยสุวรรณ CHANAKAN CHUISUWAN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
76 บุณฑริกา งามวงศ์สุวรรณ BOONTARIGA NGAMWONGSUWAN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
77 บุญพิทักษ์ พึ่งธรรมวัฒน์ BOONPITAK PHUENGTHAMMAWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
78 ชัญญานุช สกลพรรค CHANYANUCH SKOLAPAK HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
79 ปรีลดา จันทร์พุ่ม PRELADA CHANPUM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
80 ญาดาวดี ผ่องเกษม YADAWADEE PONGKASEM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
81 ภัทราพร โชคไพบูลย์ Phattrapron Chokpaiboon HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
82 สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล Sutinee wongwattananukun HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
83 ไอลดา ฟักศรี AILADA FAKSRI HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
84 สุธาสินี ฝากมิตร SUTASINEE FAKMIT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
85 เมธาพร รสิกวรรณ MATHAPORN RASIKAWAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
86 ภรภัทร แผ่นทอง PHONRAPHAT PHAENTHONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
87 นริสสร เพ็ชรเย็น NARISSORN PHETYEN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
88 ภคมน ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ PAKAMON PRASITSUMRIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
89 พรรัมภา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ PORNRUMPA AROONTIPPAITOON HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
90 ณิชา ศรีอินทรางกูร NICHA SRIINDRANGKURA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
91 ศศิภา โตรักษา Sasipa Toraksa HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
92 นิธิปรียา มานะสัมภวงค์ NITHIPREEYA MANASUMPHAVONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
93 สิรินดา อันชนะโสภิณ SIRINDA UNCHANASOPIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
94 ธัญวรรณ ภูต้องใจ   HSK 4 (1,260 บาท), HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
95 สุวริทธิ์ ประภัทรวิมล SUWARIT PRAPATWIMOL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
96 วาสนา รัตนจันทร์ WASSANA RATTANACHAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
97 สสนา จึงทำดีรุ่งขจร SASANA JUNGTUMDEERUNKAJORN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
98 กฤตนัย จุดาศรี KRITTANAI JUDASRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
99 ธนพร จัมมวานิชกุล THANAPORN JUMMAWANICHAKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
100 เวนิสญา ช่วงชัยวานิช VENICEYA CHUANGCHAIVANICH HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
101 กานต์มณี รัถยาภิชาติ KARNMANEE RATTAYAPICHAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
102 ชนิสร ต่อฤทธิชัย CHANISORN TORITTICHAI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
103 ปิยะพร พินิจสุขใจ PIYAPRON PINIDSUKJAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
104 ลภัสรดา ภาษีผล LAPASRADA PASEEPHOL HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
105 สกล สุนทรวาณิชย์กิจ SAKON SOONTORNVANICHKIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
106 บุญสิตา อารีย์พงษ์ BOONSITA AREEPONG HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
107 รติรัตน์ ลัทธินานนท์ RATIRAT LATTHINANON HSK 1 (560 บาท), HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
108 มนฑกานต์ เหล่าราช MONTHAKAN LAORACH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
109 อัญญารัตน์ สีชมภู ANYARAT SEECHOMPU HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
110 จิรายุ สุวรรณวุฒิวัฒน์ JIRAYU SUWANWUTTIWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
111 ศิริลักษณ์ เกษร Siriluk Kesorn HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
112 พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล PHUANGPHET HEMRATTRAKUN HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
113 พรรณจิรา พรมลี PANJIRA PROMLEE ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
114 สุชานันท์ เผ่าผาง Suchanan Phaophang ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
115 ณชาภัคนันท์ ธนวัฒน์โกศล NACHAPAKNAN THANAWATKOSOL ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
116 ณัฐณิชา นาคนคร NUTNICHA NAKNAKHON ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
117 นางสาวนภาพร โพธิชัย NAPHAPORN PHOTICHAI ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
118 นายวงศกร สุขสืบนุช WONGSAKORN SUKSEUBNUCH ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)

 

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 ปัญญาพร ใจหาญ PANYAPORN JAIHARN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
2 สกุลพัฒน์ พัฒนยินดี SAKULPAT PATTANAYINDEE HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 รักษ์ศิริ อภินันททรัพย์ RAKSIRI APINUNTASAP HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
4 ประดิษฐ ฤทธมนตรี PRADIT LITMONTREE HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
5 ธัญชนก วศินนิติวงศ์ THANCHANOK WASINNITIWONG HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 ลลิตา ทวีโชคถาวรสกุล Lalita Thaweechokthawornsakul HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
7 ณัฏฐา ลีวานิชกุล NATTA LEEWANITCHAKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
8 เจียระไน จินาอิ JEARANAI CHINA-I HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 จุไรพร เมืองศิริพร JURAIPORN MAUNGSIRIPORN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK

อัพเดทรายชื่อล่าสุด 24/07/2563 เวลา 18.00 #ปิดระบบ

 

 

曼谷语言学院 2020年5月30日居家汉语网络考试名单

序号 证件姓名 HSK HSKK
1 NAPITCHAYA DOKKHEN HSK6 HSKK中级
2 SAKULTA HONGTHONG   HSKK中级
3 PANNAMON SUTASSANANON   HSKK中级
4 NATTHAKIT CHATRTHONGDI   HSKK高级

 

曼谷语言学院 2020年5月29日居家汉语网络考试名单

序号 证件姓名 HSK HSKK
1 NATTIYA KLANGKAEWKIJ HSK3 HSKK初级
2 TAMONWAN KWANMUANG HSK3 HSKK初级
3 TEERANUCH NANTASRI HSK4 HSKK中级
4 THANNICHA KANJANAPLANG HSK4  

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 เสาวภาคย์ วาริชนันท์ SAOWAPHAK WARICHANAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
2 ทัศพร เกียรติวัฒนากูล Tassaporn Kaitvattanagul HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 ศตรัศมี กิตติ satarassamee kitti HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
4 อัญชิสา ทุมดี UNCHISA TUMDEE HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
5 สถาพร สุขศรี SATHAPORN SUKSRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 ชนัญชิตา ทองจันทร์ CHANANCHITA THONGJUN HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
7 เมธาพร รสิกวรรณ MATHAPORN RASIKAWAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
8 บุญสิตา อารีย์พงษ์ BOONSITA AREEPONG HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 ศศิภา โตรักษา Sasipa Toraksa HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
10 นิธิปรียา มานะสัมภวงค์ NITHIPREEYA MANASUMPHAVONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
11 ธนัชชา แสนหาญ TANATCHA SAENHARN HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
12 ธนพล เตชาธาราทิพย์ THANAPOL TECHATHARATHIP HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
13 มณฑิตา มณฑา MONTHITA MONTHA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
14 ศุภศศิน พิมพ์อุบล Supasasin Pimubol HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
15 พรพิชชา ลบล้ำเลิศ PORNPICHA LOPLUMLERT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
16 รุจิรา จินดาธเนศ RUJIRA JINDATHANATE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
17 ชัญญา ปาริชานนท์ Chanya Parichanon HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
18 สาธิดา บุญเพ็ง SATIDA BOONPENG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
19 ทิพยวารี วังคะวิง THIPPAYAVAREE WANGKAWING HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
20 ชโลธร แสนธิการ   HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
21 ภิชญากร พรธีรลานนท์ PICHAYAKORN PORNTEERALANON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
22 อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย ARPORN THUSANEEYASKUNCHAI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
23 ศศิวรรณ ตันวานิชกุล SASIWAN TANVANICHAKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
24 อัญชิษฐา รองเดช ANCHISTHA RONGDACH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
25 วรรณิดา ดำเกลี้ยง WANNIDA DUMKLIANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
26 ณุภาพรรณ เงินกลั่น Nupapan Ngoenklan HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
27 ธัญญลักษณ์ ฝึกฝน THANYALAK FUEKFON HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
28 กนกพรรณ ธรรมสถิตย์สุข KANOKPHAN THAMSATITSUK HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
29 ภัทรารุจ ภัทรเดชาวิชญ์ PATTRARUJ PATTARADECHAWIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
30 พิชญา วินัยพานิช PICHAYA WINAIPANICH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
31 กมลชนก วรโชติพงศ์พันธ์ KAMOLCHANOK WORACHOTPONGPUN HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
32 จิรภัทร สิริธัญญานนท์ Jirapat Sirithunyanont HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
33 สุจิปุลิ เหล่าปราณีชน SUJIPULI LAOPRANEECHON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
34 ญาดาวดี ผ่องเกษม YADAWADEE PONGKASEM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
35 ไอลดา ฟักศรี AILADA FAKSRI HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
36 สุธาสินี ฝากมิตร SUTASINEE FAKMIT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
37 ธีรนุช นันทศรี TEERANUCH NANTASRI HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
38 นันทิชา ชูบัณฑิตกุล NANTICHA CHUBUNDIDKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
39 ฐานัส ทองเพณี THANAT THONGPANEE HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
40 กมลธร วรโชติพงศ์พันธ์ KAMOLTHORN WORACHOTPONGPUN HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
41 ชนากาญจน์ จุ้ยสุวรรณ CHANAKAN CHUISUWAN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
42 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน KIATTIYOS LAOHASURAYOTIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
43 ชญาดา ตระกูลราษฎร์ CHAYADA TRAKOONRAT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
44 สุชานันท์ ศิริมหา SUCHANUN SIRIMAHA HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
45 โชติกา สุวรรณวุฒิวัฒน์ CHOTIKA SUWANWUTTIWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
46 ภานาชา เวียงทอง PANASHA VIENGTHONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
47 จิรายุ สุวรรณวุฒิวัฒน์ JIRAYU SUWANWUTTIWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
48 อชิรญาณ์ วิริยางกูร ACHIRAYA WIRIYANGKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
49 บุญพิทักษ์ พึ่งธรรมวัฒน์ Boonpitak Phuengthammawat HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
50 ปุณณภาณัฏฐ์ แสงพานิชย์ PUNNAPANUT SANGPANICH HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
51 อัญญารัตน์ สีชมภู ANYARAT SEECHOMPU HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
52 สสนา จึงทำดีรุ่งขจร SASANA JUNGTUMDEERUNKAJORN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
53 ลภัสรดา ภาษีผล LAPASRADA PASEEPHOL HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
54 วีรภัทรา สุวรรณนามัน   HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
55 สาเรศ ภักดิ์ภูวดล SARATE PAKPUWADON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
56 พรรัมภา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ PORNRUMPA AROONTIPPAITOON HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
57 ชัญญานุช สกลพรรค CHANYANUCH SKOLAPAK HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
58 สุวริทธิ์ ประภัทรวิมล SUWARIT PRAPATWIMOL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
59 ธรัตรา สุวรรณธรรมมา TARATTRA SUWANTAMMA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
60 บุณฑริกา งามวงศ์สุวรรณ BOONTARIGA NGAMWONGSUWAN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
61 ปริตตา พุ่มดนตรี   HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
62 ชวิศ พิพัฒน์วีรวัฒน์ CHAWIT PIPATVEERAVAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
63 ของขวัญ ไชยสุริยะศิริ Kongkwan Chaisuriyasiri HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
64 บุณยาพร วัฒนลิขิต BOONYAPORN VADHANALIKIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
65 ภาวิดา สุทธิสถิตย์ PHAWIDA SUTTHISATIT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
66 เมศิณี เฉิน MAYSINEE CHEN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
67 ดวงใจ ดุษฎีลาวัณย์ Duangjai Dussadeelawan HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
68 ภัทราพร โชคไพบูลย์ PHATTRAPRON CHOKPAIBOON HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
69 สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล SUTINEE WONGWATTANUKUN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
70 ปริม แก่นแก้ว Prim Kankaew HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
71 ธวัลรัตน์ เจียรอุดมเดช   HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
72 สิริขวัญ โกษาแสง SIRIKWAN KOSASANG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
73 เกียรติบดินทร์ หรูรุ่งโรจน์ KIATBODIN LOORUNGROJ HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
74 กฤษณี แซ่จง KRITSANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
75 กุลสนีย์ แซ่จง KULLASANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
76 เอลียาห์ เอล หิมกร ELIJAH EL HIMMAKORN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
77 พุมรินทร์ ศรีคุ้ม Phumarin Srikhum HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
78 บุญจิรา เเซ่จาง BUNCHIRA SAE CHANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
79 นันทิชา ชูบัณฑิตกุล NANTICHA CHUBUNDIDKUL ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
80 ณัฐรดา บริบูรณ์ Natrada Boriboon HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
81 วราทิพย์ บางวัฒนา WARATIP BANGWATANA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
82 ณัฏฐ์ชานันท์ แจ่มสว่างสุข NATSHANAN JAMSAWANGSUK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
83 วนิศรา สมศรี WANISARA SOMSRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
84 อารียา บุญสัมพุทธ AREEYA BOONSUMPUT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
85 นิชานันท์ เพิ่มธนาวงศ์ NICHANAN PERMTANAWONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
86 พิรนันท์ โชติเจริญวาณิชย์ PIRANAN CHODJAROENWANICH HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
87 สุวัชรี อนุสนธิ์พรเพิ่ม SUWATCHARI ANUSONPORNPERM HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
88 ธนิดา ลีลาธรรมสัจจะ THANIDA LILATHAMMASATCHA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
89 ภคมน ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ PAKAMON PRASITSUMRIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
90 ณภัทรชล พิลิคามินทร์ NAPHATTHARACHON PILIKAMIN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
91 พรปวีณ์ อภิโชติ Pornpawee Apichote HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
92 นารีรัตน์ โมบาเชรี Nareerat Mobasheri HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
93 อลินดา จันทร์จิรากรณ์ ALINDA JUNJIRAKORN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
94 พีระ งามเอกเอื้อ PEERA NGAMEKAUA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
95 ตันติกร แก้วปั่น TANTIKORN KAEWPAN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
96 ชุติภา บวรวงศ์เสถียร CHUTIPA BOVORNVONGSATIEN HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
97 สานุพงศ์ ศรีวิชา SRIVICHA SANUPHONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
98 จุฑาทิพย์ แพงจำปา JUTATIP PANGJUMPA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
99 กฤษดา ชุณห์กุล KRISADA CHUNKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
100 นุชนาถ มณีวงศ์ Nuchanat Maneewong HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
101 ปรีลดา จันทร์พุ่ม PREELADA CHANPUM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
102 ธนพร จัมมวานิชกุล THANAPORN JUMMAWANICHAKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
103 วิมลสิริ วิรุฬหสกุล VIMOLSIRI VIROONHASAKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
104 อัปสรริญชย์ วิชชุวาณิชย์ APSORARIN WITCHUWANIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
105 สุภาพิศ โพธิ์เงิน SUPAPIT PHONGOEN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
106 จิราพัชร เพชรพาณิชย์ JIRAPAT PHETPRANIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
107 ญัฐจรัสกร มานะสุขเจริญพร NATJARATKORN MANASUKCHAROENPORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
108 ปิยวรรณ อำมฤตโชติ PIYAWAN UMMARITCHOT HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
109 ภัทรภร นิพัทธพิมพ์ใจ PATTARAPORN NIPATPIMJAI HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
110 กุลภัสสร์ จิรวัชรกรวีย์ KULLAPHAT JIRAWATCHARAKORAWEE HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
111 สุชานันท์ เผ่าผาง SUCHANAN PHAO-PHANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
112 พรรณจิรา พรมลี PANJIRA PROMLEE ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
113 ปริฉัตร กิตติปัญญาเจริญ Parichat Kittipanyacharoen ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
114 ศุภมาส อ้วนตา Supamas onta ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
115 จันทกานติ์ พลเสน JANTAKAN POLSEN ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
116 ลักขณา ธนาไชยภิวัฒน์ LAKKANA THANACHAIPIWAT ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
117 ศศิประภา โตเอี่ยม SASIPRAPA TO-IAM ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
118 มีนา สุขเอม MEENA SUKAIM ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
119 ปรีดาพร ทองสินธุ์ Preedaporn Tongsin ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
120 สุภัสญาสร์ ศิวกฤติวงศ์ SUPASYA SIWAKRITWONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
121 อารยา อิ่มสุชาติ ARAYA IMSUCHART ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
122 สิรินดา อันชนะโสภิณ SIRINDA UNCHANASOPIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
123 ณัฐชนก ศิริไพศาลอนุสรณ์ NATCHANOK SIRIPAISANANUSORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
124 วันลิปิการ์ สอดจิตต์ WANLIPIKA SODJIT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
125 รวมพร ศิระธนาพันธ์ RUAMPORN SIRATANAPANTA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
126 วิลาวัณย์ โตศรีศิลป์ WILAWARN TOSRISLIP ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
127 ศุภานุช ทองสุข SUPANUCH THONGSUK ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)

 

 

อัพเดทรายชื่อ 22/05/2563 เวลา 14.00 #ปิดระบบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 ฐานัส ทองเพณี THANAT THONGPANEE HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
2 อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย ARPORN THUSANEEYASAKUNCHAI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน KIATTIYOS LAOHASURAYOTIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
4 นันทิชา ชูบัณฑิตกุล NANTICHA CHUBUNDIDKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
5 พรพิชชา ลบล้ำเลิศ PORNPICHA LOPLUMLERT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 ธัญญลักษณ์ ฝึกฝน Thanyalak Fuekfon HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
7 พิชญา วินัยพานิช PICHAYA WINAIPANICH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
8 อภิญญา วงค์ษารี APINYA WONGSAREE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 พรรัมภา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ PORNRUMPA AROONTIPPAITOON HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
10 โชติกา สุวรรณวุฒิวัฒน์ CHOTIKA SUWANWUTTIWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
11 จิรายุ สุวรรณวุฒิวัฒน์ JIRAYU SUWANWUTTIWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
12 ธณาธรณ์ พุ่มทอง THANATORN PUMTHONG HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
13 กฤติณ สุขพลอย KRITTIN SUKPLOY HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
14 สิรินดา อันชนะโสภิณ SIRINDA UNCHANASOPIN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
15 ธนิดา ลีลาธรรมสัจจะ THANIDA LILATHAMMASATCHA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
16 ภิชญากร พรธีรลานนท์ PICHAYAKORN PORNTEERALANON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
17 ธมลวรรณ ดาวลอย Tamonwan Dowloy ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
18 ปริม แก่นแก้ว   HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
19 ศศิวรรณ ตันวานิชกุล SASIWAN TANVANICHAKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
20 บุณฑริกา งามวงศ์สุวรรณ BOONTARIGA NGAMWONGSUWAN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
21 สุวริทธิ์ ประภัทรวิมล SUWARIT PRAPATWIMOL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
22 สาธิดา บุญเพ็ง SATIDA BOONPENG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
23 ศรสวรรค์ จารุวัสตร์ SORNSAWAN CHARUWAT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
24 วิลาสินี อัศวสกุลวงศ์ WILASINEE ASSAWASAKULWONG HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
25 ธรัตรา สุวรรณธรรมมา Tarattra Suwantamma HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
26 ภูษณิศา หรุ่นรอด PUSANISA ROONROD HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
27 สุชานัน โชชัยพันธวงศ์ SUCHANUN CHOCHAIPHANTAWONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
28 ชัญญา โล่สิริลักษณ์ CHANYA LOSIRILUK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
29 ชัญญา โล่สิริลักษณ์ CHANYA LOSIRILUK HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
30 ภานาชา เวียงทอง PANASHA VIENGTHONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
31 พนัชกร จันทร์เทศ PANATCHAKORN CHANTED HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
32 ณัฏฐกิตติ์ ปิยะเวชวิรัตน์ Nattakitti Piyavechvirat HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
33 กวิญญา คำมณีจันทร์ Kawinya khammaneejan HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
34 พิรนันท์ โชติเจริญวาณิชย์ PIRANAN CHODJAROENWANICH HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
35 วิมลสิริ อุดมเจษฎา Wimonsiri Udomjetsada HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
36 รุจิรา จินดาธเนศ RUJIRA JINDATHANATE HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
37 กนกพรรณ ธรรมสถิตย์สุข KANOKPHAN THAMSATITSUK HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
38 ญาดาวดี ผ่องเกษม YADAWADEE PONGKASEM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
39 สุธาสินี ฝากมิตร SUTASINEE FAKMIT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
40 ณัฐญาดา กาญจนัมพร NUTYADA KARNJANUMPORN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
41 ไอลดา ฟักศรี ILADA FAKSRI HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
42 ภัทรารุจ ภัทรเดชาวิชญ์ PATTRARUJ PATTARADECHAWIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
43 มธุรส สารินทร์ Mathuros Sarintra HSK 3 (960 บาท), HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
44 สาวิตรี กุลีช่วย SAWITREE KULEECHUAY HSK 5 (1,660 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
45 สาเรศ ภักดิ์ภูวดล SARATE PAKPUWADON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
46 อรณา สุจิวโรดม ORANA SUJIWARODOM HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
47 วีรภัทรา สุวรรณนามัย VEERAPATTRA SUVANNAMAI HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
48 รัชชดา นิลกำแหง RASCHADA NINGAMHEANG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
49 ธิษณา จงอติเรกลาภ TISANA JONGATIRAGLAP HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
50 มณฑิตา มณฑา MONTHITA MONTHA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
51 สสนา จึงทำดีรุ่งขจร SASANA JUNGTUMDEERUNKAJORN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
52 ณัฏฐ์ชานันท์ แจ่มสว่างสุข NATSHANAN JAMSAWANGSUK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
53 ณุภาพรรณ เงินกลั่น NUPAPAN NGOENKLAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
54 ศุภศศิน พิมพ์อุบล SUPASASIN PIMUBOL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
55 อนพัทย์ นันทนานนท์ ANAPAT NANTANANONT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
56 สุชานันท์ ศิริมหา SUCHANUN SIRIMAHA HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
57 จิรภัทร สิริธัญญานนท์ Jirapat.Sirithunyanont HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
58 ภาวิดา สุทธิสถิตย์ PHAWIDA SUTTHISATIT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
59 ชญาดา ตระกูลราษฎร์ CHAYADA TRAKOONRAT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
60 บุญพิทักษ์ พึ่งธรรมวัฒน์ BOONPITAK PHUENGTHAMMAWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
61 วรรณิดา ดำเกลี้ยง WANNIDA DUMKLIANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
62 สิริขวัญ โกษาแสง SIRIKWAN KOSASANG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
63 ธวัลรัตน์ เจียรอุดมเดช Thawanrat Chian-udomdet HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
64 ปุณณภาณัฏฐ์ แสงพานิชย์ PUNNAPANUT SANGPANICH HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
65 ลภัสรดา ภาษีผล LAPASRADA PASEEPHOL HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
66 อัญญารัตน์ สีชมภู ANYARAT SEECHOMPU HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
67 กิจชัย กอสกุล KITCHAI KORSAKUL ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
68 อัญชิษฐา รองเดช ANCHISTHA RONGDACH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
69 ของขวัญ ไชยสุริยะศิริ KONGKWAN CHAISURIYASIRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
70 สุขธิดา แทนธานี SUKTHIDA TAENTANEE HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
71 ชนากาญจน์ จุ้ยสุวรรณ CHANAKAN CHUISUWAN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
72 เจียเซวียน โอลิเวีย อู JIA XUAN OLIVIA OOH HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
73 กุลสนีย์ แซ่จง KULLASANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
74 ธนัญญา วงศ์ราชบุตร THANANYA WONGRAJCHABOOT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
75 กฤษณี แซ่จง   HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
76 สิริพรรณ ศิริวรเดช   HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
77 ปุษาบุล เฉียบฉลาด PUSABUL CHIABCHALARD HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
78 วชิรญาณ์ เจียประเสริฐ Wachiraya Jeaprasert HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
79 นัฐติยา กลางแก้วกิจ NATTIYA KLANGKAEWKIJ HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
80 พรนภา กิจรัตนา PORNNAPA KITRATTANA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
81 บุญจิรา เเซ่จาง BUNCHIRA SAECHANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
82 ธมลวรรณ ขวัญเมือง TAMONWAN KWANMUANG HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
83 เมศิณี เฉิน MAYSINEE CHEN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
84 กิจชัย กอสกุล KITCHAI KORSAKUL HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
85 วรวิทย์ บุญเกต WORAWIT BOONKATE HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
86 ชัญญานุช สกลพรรค CHANYANUCH SKOLAPAK HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
87 ชัยวุฒิ งามไพบูลย์สมบัติ CHAIWUT NGAMPAIBOONSOMBAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
88 กสิณา แก้วเกตุสัมพันธ์ KASINA KAEWKETSUMPHAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
89 อชิรญาณ์ วิริยางกูร ACHIRAYA WIRIYANGKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
90 ธีรนุช นันทศรี Teeranuch Nantasri HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
91 วรุณ วรจิตชุติวัฒน์ WAROON WORAJITCHUTIWAT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
92 ชมภูนุช วงศ์จันทร์ CHOMPUNUT VONGJAN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
93 ชวิศ พิพัฒน์วีรวัฒน์ CHAWIT PIPATVEERAVAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
94 สุจิตรา วรรณจินดา SUJITTRA WANNACHINDA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
95 นาตชา รุ่งถาวรทวีกุล NATACHA RUNGTHAWONTHAWIKUN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
96 ชนกาฒ์ จิรพงศ์ธนาภรณ์ CHANAKARN JIIRAPONGTHANPON HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
97 วัฒนสิฏฐ์ พุ่มทองตรู WATANASIT PUMTHONGTROU HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
98 วนิศรา สมศรี WANISARA SOMSRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
99 ธีรวุธ วุฒิเสลา THEERAWUT WUTHISELA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
100 มินตรา สินธุโพด MINTRA SINTUPHOD HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
101 ภัทราพร โชคไพบูลย์   HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
102 สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล sutinee wongwattananukun HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
103 ชัญญา ปาริชานนท์ Chanya Parichanon HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
104 ทิพยวารี วังคะวิง THIPPAYAVAREE WANGKAWING HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
105 ชโลธร แสนธิการ Chalothorn Seanthikarn HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
106 สุจิปุลิ เหล่าปราณีชน SUJIPULI LAOPRANEECHON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
107 สุทธิเกียรติ ใจคำ SUTTHIKIAT JAIKHAM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
108 อมรรัตน์ จันทร์เพ็งเพ็ญ AMORNRAT CHANPHENGPHEN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
109 รัตติกรณ์ ขำประสิทธิ์ RATTIKORN KUMPRASIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
110 ณัฏฐ์ ศิริภัทรโสภณ NUT SIRIPATSOPON ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)
111 กมลธร วรโชติพงศ์พันธ์ KAMOLTHORN WORACHOTPONGPUN HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
112 กมลชนก วรโชติพงศ์พันธ์ KAMOLCHANOK WORACHOTPONGPUN HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
113 วริษ พรมพันธ์ใจ VARIT PROMPUNTJAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
114 อริสรา เทศะ ARISARA THESA ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)
115 อริสา เทศะ ARISA THESA ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)

 

อัพเดทรายชื่อ 03/04/2563 เวลา 18.33 #ปิดระบบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 พิชฎา ศิริมังกร PITCHADA SIRIMANGKORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
2 สิรวิชญ์ หลิว SIRAVICH LIU HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 พิชญา ใจบุญ PITCHAYA JAIBUN ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
4 ชัยวุฒิ งามไพบูลย์สมบัติ CHAIWUT NGAMPAIBOONSOMBAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
5 ชมภูนุช วงศ์จันทร์ Chompunut Vongjan HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 เจียเซวียน โอลิเวีย อู JIA XUAN OLIVIA OOH HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
7 พัชรพร ทรัพย์สกุล PATCHARAPORN SUPSAKUL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
8 ปุณณภาณัฏฐ์ แสงพานิชย์ PUNNAPANUT SANGPANICH HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 กชพร รุ้งสุวรรณ KODCHAPORN ROUNGSUWAN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
10 วัชระ ทัพชัย WATCHARA THAPCHAI HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
11 รุ่งริษฎา ทับทิม RUNGRISSADA TUBTIM HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
12 สสนา จึงทำดีรุ่งขจร SASANA JUNGTUMDEERUNKAJORN HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
13 ลภัสรดา ภาษีผล LAPASRADA PASEEPHOL HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
14 ธันยนันท์ หงษ์สุนิรันดร Thanyanan Hongsunirandon HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
15 อัญชิษฐา รองเดช ANCHISTHA RONGDACH HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
16 ชนภพร ลีลาขจรกิจ Chanopporn Leelakajornkit HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
17 ธวัลรัตน์ เจียรอุดมเดช THAWANRAT CHIAN-UDOMDET HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
18 สิริขวัญ โกษาแสง SIRIKWAN KOSASANG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
19 ณุภาพรรณ เงินกลั่น NUPAPAN NGOENKLAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
20 วชิรญาณ์ เจียประเสริฐ WACHIRAYA JEAPRASERT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
21 ชัญญานุช สกลพรรค CHANYANUCH SKOLAPAK HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
22 สวิตตา มธุรสพรวัฒนา SAWITTA MATHUROSPORNWATTANA HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
23 แพรฟ้า ศรีทอง PEARFAH SRITHONG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
24 วรารัตน์ วิวัฒนภูษิต WARARAT WIWATANAPUSIT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
25 ลลิน จิวจินดา Lalin Chewchinda HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
26 ฉัตรแก้ว ทองเชืื้้อ CHATKAEW THONGCHUEA HSK 6 (2,060 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
27 กิจชัย กอสกุล KITCHAI KORSAKUL HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
28 ศุภรัสมิ์ เกียรติธนายศ SUPHARAT KIATTITHANAYOT ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
29 มัทวัน ธนะไพรรักษ์ MATHAWAN THANAPRIRUKSA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
30 ชวิศ พิพัฒน์วีรวัฒน์ CHAWIT PIPATVEERAVAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
31 ชญาดา ตระกูลราษฎร์ CHAYADA TRAKOONRAT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
32 สุชานันท์ ศิริมหา Suchanun sirimaha HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
33 ฐาปนี กรเสาวภาคย์ THAPANEE KORNSAOWAPAK HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
34 ศุภณัฐ คนงาม SUPANAT KHONNGAM HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
35 ยศอนนต์ ยิ่งยืนยง YOSANON YINGYUENYONG HSK 4 (1,260 บาท), HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
36 ฉัตรชนก ช่วยนวล Chatchanok Chuaynual HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
37 ดวงใจ ดุษฎีลาวัณย์ DUANGJAI DUSSADEELAWAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
38 ดวงเดือน คูณสุข DUANGDEUN KOONSUK HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
39 ของขวัญ ไชยสุริยะศิริ KONGKWAN CHAISURIYASIRI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
40 พรปวีณ์ รัตนมุณี PORNPAWEE RATTANAMUNEE HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
41 มณฑิตา มณฑา MONTHITA MONTHA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
42 จุฑามณี คุณสมบัติ JUTHAMANEE KUNSOMBUT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
43 ศรุตยา นัยนา SARUTTAYA NAIYANA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
44 ปนัดดา ชูเที่ยง PANADDA CHOOTAING ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
45 ฐิระวรรณ มูลมิ่ง Thirawan mulming HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
46 ชนิษฐา สมวงษ์ CHANITTHA SOMWONG HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
47 ธีรนุช นันทศรี TEERANUCH NANTASRI HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
48 ชนัญชิตา ทองจันทร์ Chananchita Thongjun HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
49 ดัชนี กระบี่น้อย DUTCHANEE KRABINOI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
50 กุลสนีย์ แซ่จง KULLASANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
51 กฤษณี แซ่จง KRITSANEE SAE-JONG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
52 อัญญารัตน์ สีชมภู ANYARAT SEECHOMPU HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
53 วรวิทย์ บุญเกต WORAWIT BOONKATE HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
54 สิริกานต์ ช่อแก้ว SIRIGAN CHAWKEO HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
55 สุจิตรา วรรณจินดา SUJITTRA WANNACHINDA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
56 เพ็ญพิชชา สุดแก้ว PHENPITCHA SUDKAEW HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
57 จิรภัทร สิริธัญญานนท์ Jirapat.Sirithunyanont HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
58 ไวยจิณต์ มา WAIJIN MA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
59 กิจชัย กอสกุล KITCHAI KORSAKUL ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
60 อัจจิมา อ่องรัตนา ADJIMA ONGRATTANA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
61 ศุภศศิน พิมพ์อุบล SUPASASIN PIMUBOL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
62 ซาลีนา กล้ากลาง SALEENA KLAKLANG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
63 ภาวิดา สุทธิสถิตย์ PHAWIDA SUTTHISATIT HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
64 ณัฏฐ์ชานันท์ แจ่มสว่างสุข NATSHANAN JAMSAWANGSUK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
65 บุญจิรา เเซ่จาง BUNCHIRA SAE CHANG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
66 พนิตพร แก้วอุทัยเสถียร PANITPORN KAEWUTHAISATHIAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
67 ชญาทิพ พงษ์สุวรรณ CHAYATHIP PHONGSUWAN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
68 ศุภณัฏฐ์ บุญผดุง SUPANUT BOONPHADUNG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
69 สิริพรรณ ศิริวรเดช SIRIPARN SIRIVORADEJ HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
70 นาตชา รุ่งถาวรทวีกุล NATACHA RUNGTHAWONTHAWIKUN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
71 อนพัทย์ นันทนานนท์ ANAPAT NANTANANONT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
72 ปีย์รดา หลีสกุล PREERADA LEESAKUL HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
73 ทรรศิกา คงคาสวรรค์ TADSIKA KHONGKASAWAN HSK 2 (760 บาท), HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
74 กัญญาพร ยอดสง่า KANYAPORN YORDSANGA HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
75 วิชญาภรณ์ ขุนดี WICHAYAPORN KHUNDEE HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
76 ทัศพร เกียรติวัฒนากูล KAITVATTANAGUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
77 ชาลิสา ตรีธวัชชัยวงศ์ CHALISA TRITHAWATCHAIWONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
78 รุ่งฤดี ศิริบูรณ์ RUANGRUEDEE SIRIBOON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
79 บุณยาพร วัฒนลิขิต BOONYAPORN VADHANALIKIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
80 ประสพสุข ม่วงเขาย้อย PRASOPSUK MUANGKHAOYOI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
81 ภัทราพร โชคไพบูลย์   HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
82 สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล sutinee wongwattananukun HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
83 มัทวัน ธนะไพรรักษ์ MATHAWAN THANAPRIRUKSA HSK 4 (1,260 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
84 เกียรติบดินทร์ หรูรุ่งโรจน์ KIATBODIN LOORUNGROJ HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
85 เพชรินทร์ ฐิติธนกุลสิริ Petcharin tititanakulsiri HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
86 ญดา ฤทธาสวัสดิ์ YADA LITTHASAWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
87 อารยา อิ่มสุชาติ ARAYA IMSUCHART ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
88 วริยา เกตุวงศา VARIYA KATEWONGSA HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
89 วิมลิน ศรสำราญ WIMALIN SORNSAMRAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
90 หยานหัว เสี่ยว YANHUA XIAO HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
91 ปฏิคม สุชาติ PATIKOM SUCHART HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
92 ณัฐณิชา ทิมเมือง NUTNICHA TIMMUANG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
93 ปิยะนัฐ วีระชาติ   HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
94 นพสิทธิ์ เตชะพุทธพงศ์ NOPPASIT TACHAPUTTHAPONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
95 สลินเกตน์ ธงชัย SALINKETH THONGCHAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
96 ปิยธิดา นวคุณวิจิตร์ PIYATHIDA NAVAKUNVICHITR HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
97 ศตรัศมี กิตติ SATARASSAMEE KITTI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
98 ชนกานฒ์ จิรพงศ์ธนาภรณ์ Chanakarn Jirapongthanaporn HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
99 ณัฐชยา สุวรรณรัตน์ NATCHAYA SUWANNARAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
100 เมธาพร รสิกวรรณ MATHAPORN RASIKAWAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
101 บุญพิทักษ์ พึ่งธรรมวัฒน์ BOONPITAK PHUENGTHAMMAWAT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
102 พิชาพร ตั้งกิจพรพิรุฬห์ PICHAPORN TANGKITPORNPIROON HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
103 รัตนาวลี จันทรา RUTTANAWALEE CHANTRA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
104 คณิน จึงเสถียรทรัพย์ KANIN CHUENGSATIANSUP HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
105 พิพัฒน์ รุ่งโรจน์จินดา PIPAT RUNGRODJINDA HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
106 วริษ พรมพันธ์ใจ VARIT PROMPUNTJAI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
107 วัชริน แซ่เฮ้ง WATCHARIN SAEHENG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
108 สุนิสา คำอดุลย์ Sunisa Kham-adul HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
109 ณิชมน โพธิ์สันเทียะ NICHAMON PHOSANTHIA HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
110 เพ็ญพิชญา พันธุ์ดี PENPITCHAYA PUNDEE HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
111 เพ็ญพิชชา พันธุ์ดี PENPITCHA PUNDEE HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
112 บุณยนุช แซ่ตั้ง BOONYANUT SAETANG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
113 ชนากาญจน์ จุ้ยสุวรรณ CHANAKAN CHUISUWAN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
114 สุภัทรา มงคลเดชคุณ SUPATTRA MONGKHOLDEJKHUN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
115 พิมชิตรา เหล่าวงษา PIMCHITRA LAWWONGSA HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
116 ธนพร ศิริวรรณ THANAPORN SIRIWAN HSK 4 (1,260 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
117 สุนันทา ศรีสอาด SUNUNTHA SRISARARD ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
118 ฐิติภัสร์ จิตติวราโรจน์ THITIPHAT JITTIWARAROJ ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
119 ศิวารินทร์ แสนสุข SIVARIN SANSUK ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
120 พิชญาภา ปรากฎหาญ PITCHAYAPA PRAKOTHAN ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
121 ชัชชญา วงศ์ใหญ่ CHATCHAYA WONGYAI ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
122 สุพิชฌาย์ ไกยกิจ SUPITCHAR KAIYAKIT ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
123 พลอยไพลิน บูรณจินดา PLOYPAILIN BURANAJINDA ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)

 
อัพเดทรายชื่อ 26/02/2563 เวลา 16.20  #ปิดระบบ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม  2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ HSK ที่ต้องการสอบ ระดับ HSKK ที่ต้องการสอบ
1 ปุณยภา ไศละสูต PUNYAPA SAILASUTA HSK 5 (1,660 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
2 รวิสรา โปรมินทร์ RAVISSARA PROMIN HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
3 ภูริชญา สินทอง POORICHAYA SINTHONG HSK 2 (760 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
4 วราพร จึงเจริญยิ่ง WARAPORN JUENGJAROENYING HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
5 ผกามาศ ศรีจันทร์นนท์ PAKAMART SRICHANTNONT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
6 ปริณดา บำรุงยา PARINDA BUMRUNGYA HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
7 ธีระษิตต์ ดำรงอัครวิวัฒน์ THEERASIT DAMRONGAKKARAWIWAT HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
8 อภิษฎา แพงดี Aphisada Pangdee HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
9 ณัฏฐฑิดา ปิณฑานนท์ Nattatida Pinthanon HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
10 พัชรมณฑ์ ฉัตรพรไพบูลย์ PATCHARAMON CHATPORNPHAIBUL ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
11 ณพนรี จอนขุน NOBPHANARI JOHNKHUN HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
12 วรท เฉิดไธสง WAROT CHOETTHAISONG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
13 สุวิชญา ทะยะธง SUWITCHAYA THAYATONG HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
14 ชนากานต์ จิรพงศ์ไพบูลย์ CHANAKARN JIRAPONGPHAIBOON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
15 ธีธัช เห็นการไกล Theethut Henkarnklai HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
16 ศานตา วังพัฒนมงคล SANATA WANGPATTANAMONGKOL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
17 ณัฎฐา ตันติยันกุล NATTHA TANTIYANKUL HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
18 เมฐ์โมรี ตั้งติพงศ์กูล Maymoree Tangtipongkul HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
19 ธัญวรัตม์ แก้วสว่าง THUNWARAT KAEWSAWANG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
20 ธีรพงศ์ สีนวล TEERAPONG SRINUAN HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
21 ธนัชชา แสนหาญ TANATCHA SAENHARN HSK 5 (1,660 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
22 ธนภรณ์ มีลาภ TANAPORN MEELARP HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
23 ธรรมวรรณ มิ่งมงคลมิตร THAMMAWAN MINGMONGKONMIT HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
24 ภัทราพร โชคไพบูลย์ PHATTRAPRON CHOKPAIBOON HSK 5 (1,660 บาท), HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
25 สุพิชญา วงศ์วัยรักษ์ SUPICHAYA WONGWAIRAK HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
26 พรรณภัทร คงสมุทร์ PHANNAPAT KONGSAMUT HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
27 สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล SUTINEE WONGWATTANANUKUN HSK 6 (2,060 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
28 ณัฐภัสสร วรกิตติพงศ์ NUTPASSORN VORAKITTIPONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
29 อรจิรา รัตนศิริวนิชย์ ONJIRA RATTANASIRIWANICH HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
30 วรกานต์ ไชยพงษ์ WORAKARN CHAIYAPHONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
31 กัญจ์หทัย รุจิระพงศ์ชัย KANHATHAI RUJIRAPONGCHAI ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
32 รัตติยาภรณ์ ช่อกริช RATTIYAPORN CHOKIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
33 มีนตรา บุณยะประภูติ Meantra Boonyaprapoot HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
34 ธันวา หลักคำพันธ์ THUNWA LAKKHAMPAN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
35 อาภารัตน์ ศุภวัฒน์วิมล APARAT SUPAWATVIMOL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
36 จุฑามาศ จิตสว่าง Jutamat Jitsawang HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
37 อภิชญา พิชญ์ผล APICHAYA PHITPHOL HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
38 จิรธนานันต์ พรสล้างสกุล JILATHANANAN PORNSLANGSKUL HSK 2 (760 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
39 พัฒน์ธนันตร์ เศวตามร์ PATTANUN SAWAJTAM HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
40 จักรกฤษณ์พจน์ อารยางกูร JAKITPOJ ARAYANGKUL HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
41 ณัฐวรรณ ทือเกาะ NUTTAWAN TURKAO HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
42 ธิดารัตน์ วาตะฐานะวโร THIDARAT VATATHANAVARO HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
43 ณัฐสุดา เลี่ยวสมบูรณ์ NATSUDA LIEWSOMBOON HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
44 วรดา พฤฒิภิญโญภาพ WORADA PRUKTIPINYOPAP HSK 6 (2,060 บาท) HSKK สูง (860 บาท)
45 ลักษิกา อิ่มแก้ว LAKSIKA AIMKAEW HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
46 กัลยวัญญ์ ปรัตถพงศ์ KANYAWAN PRATTAPONG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)
47 ญาณินท์ บุญประกอบวงศ์ YANIN BOONPRAKOBWONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
48 สิรินทร แจ่มกระจ่าง SIRINTHORN JAMKRAJANG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
49 กุลยารัตน์ ปิยวัชรวิจิตร Kulyarut Piyawatcharavijit HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
50 ภัทรารุจ ภัทรเดชาวิชญ์ PATTRARUJ PATTARADECHAWIT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
51 ภันฑิลา โปณะทอง PANTILA PONATHONG ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
52 สุนันทา ศรีสอาด Sununtha Srisarard ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
53 สุวิชญา ทะยะธง SUWITCHAYA THAYATONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
54 ฐิติรัตน์ จิระวงศ์อร่าม Thitirut Jirawongaram ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK สูง (860 บาท)
55 วิรากร ศรีชัย WIRAKORN SRICHAI ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
56 สุขชัย ธีรญานนท์ SUKCHAI TEERAYANONT HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
57 ชญาณี ตันติวิวัฒนไชย CHAYANEE TUNTIVIWATTANACHAI HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
58 นันทนา ศรีวรเวทย์ NANTHANA SRIWORAVATE HSK 4 (1,260 บาท) HSKK กลาง (760 บาท)
59 ปนัดดา ชูเที่ยง PANADDA CHOOTAING ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
60 พนิตนันท์ มัฆวาล PHANITNAN MAKKAWAN ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
61 ณัฐรวี แก้ววันทา NUTTARAVEE KAEWWANTA ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
62 พิชชากร ครุฑฉ่ำ PITCHAKORN KRUTCHAM HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
63 รัตนาภา จองลิขิต RATTANAPA CHONGLIKIT ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK กลาง (760 บาท)
64 สุภาวี พรวนพรม SUPHAWI PHRUANPHOM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
65 อภิญญา ตันมา APINYA TANMA HSK 3 (960 บาท) HSKK ต้น (560 บาท)
66 พัชยาทร พุฒมี Patchayatorn Putmee HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
67 ฐิตา โอภามุรธาวงศ์ Tita Oparmuratawong HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
68 ธนัชพร จันทร์แดง THANUCHPORN CHANDANG HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
69 ภูษณดา โชติวิริยะกุล BUSANADA CHOTVIRIYAKUL HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
70 ก้องกฤดากร แซ่โอ๊ว KONGKRIDAKORN SAE-OW HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
71 ธิดารัตน์ มุดม่วง TIDARAT MUDMUANG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
72 ธนัญญา ธนะวรพันธุ์ TANANYA TANAWORAPHUN HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
73 มนต์ประเสริฐ สายบัวทอง MONPRASERT SAIBOUTHONG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
74 วรรณธัช บัวจะมะ WANNATACH BUAJAMA HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
75 วณิฐา กาบแก้ว WANITHA KABKAEW HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
76 พิมพ์วิภา กัลยาวัฒนเจริญ PIMVIPA KANLAYAWATTANAJAROEN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
77 ธนพร ตุลาทอง THANAPORN TULATHONG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
78 เปรม มาตรไตร Prem Marttai HSK 2 (760 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
79 สุริยพงศ์ มากทองดี SURIYAPONG MAKTHONGDEE HSK 4 (1,260 บาท), HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
80 กิตติยากานต์ พรมศักดิ์ KITTIYAKARN PROMSAK HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
81 นีนนีรา ผุดบัวน้อย NEENNIRA PHUTBUANOI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
82 สุนิตา โอวจริยาพิทักษ์ Sunita Owjariyapitak HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
83 กฤตพร ศรีใหม่ KRITTAPORN SRIMAI HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
84 จิดาภา ธนัทบวรนันท์ JIDAPA THANATBOVORNNAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
85 วรรณฤดี จุ้ยด้วง WANRUEDEE CHUIDUANG HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
86 วรุตม์ กวีพงศ์ไพศาล WARUT KAWEEPONGPAISAL HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
87 ปาณิสรา เกียรติบุตร PANISARA KIATTIBUD HSK 3 (960 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
88 ชัญญานุช ชนูนันท์ CHANYANUCH CHANUNAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
89 วริษฐา สหะวิริยะสกุล Waritta Sahawiriyasakun HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
90 ปภาวรินทร์ บุญเพ็ง PAPHAWARIN BUNPHENG HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
91 ปรีลดา จันทร์พุ่ม PREELADA CHANPUM HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
92 จิดาภา อึ้งวนิชบรรณ JIDAPA UNGWANITBAN HSK 3 (960 บาท), HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
93 กวิสรา เลิศหิรัญเจริญ KAWISSARA LERTHIRUNCHAROEN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
94 อิทธิพัทธ์ ชัยเจริญสุขเกษม CHAICHAROENSUKASEM HSK 1 (560 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
95 สุวิภา ศักดิ์สิริไพศาลสิน SUWIPA SAKSIRIPAISALSIN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
96 นาถฤดี ปิ่นสวัสดิ์ NATRUDEE PINSAWAT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
97 อาทิตย์ อมรรัตน์โชติ ATIT AMORNRATCHOT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
98 ศรุตา สังข์เวช SARUTA SANGWET HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
99 ธิดารัตน์ พัสดร THIDARAT PASSADORN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
100 ชัยวุฒิ งามไพบูลย์สมบัติ CHAIWUT NGAMPAIBOONSOMBAT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
101 อารีวรรณ ปาทาน AREEWAN PATAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
102 ชยธร วิธวาศิริ CHAYATORN WITTHAWASIRI HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
103 ภัทรพร จวงจันทร์ PATTRAPORN JUANGJAN HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
104 อรปรียา แซ่โอ๊ว ORNPREEYA SAE-OW HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
105 ภานุสรา ลิ้มวัฒนวงศา PHANUSARA LIMWATTANAWONGSA HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
106 เปรมกมล เย็นประเสริฐ PRAMEKAMOL YENPRASERT HSK 4 (1,260 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
107 ภาคภูมิ วันดี PAKPOOM WANDEE HSK 5 (1,660 บาท) ไม่สมัครสอบ HSKK สมัครเฉพาะ HSK
108 ฐิติวุฒิ ยิ่งเจริญ Thitivuth Yingcharoen ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)
109 สหรัฐ ยิ่งเจริญ Saharath Yingcharoen ไม่สมัครสอบ HSK สมัครเฉพาะ HSKK HSKK ต้น (560 บาท)

 
อัพเดทรายชื่อ 09/12/2562 เวลา 10.00  #ปิดระบบ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563


พิมพ์   อีเมล