มาทำความรู้จัก HSK, HSKK ขั้นตอนการสมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK การสอบ / การประกาศผลสอบ


การสอบวัดระดับความรู้ HSK 3.0 (9 ระดับ)


HSK  เปลี่ยนการวัดระดับภาษาจีนใหม่เป็น 9 ระดับ ประกาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ระดับ

รายละเอียด

คลังคำศัพท์

ทักษะ

ระยะเวลา

HSK 1

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับพื้นฐาน สามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่าย ในการดำรงชีวิต เช่น ด้านการทำงาน การเรียน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมข้ามชาติ

พยางค์เสียง     269
อักษรจีน        300
คำศัพท์          500
ไวยากรณ์      48

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

40

HSK 2

พยางค์เสียง     468
อักษรจีน        600
คำศัพท์         1,272
ไวยากรณ์       129

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

55

HSK 3

พยางค์เสียง     608
อักษรจีน        900
คำศัพท์         2,245
ไวยากรณ์     210

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

90

HSK 4

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี อีกทั้งสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการดำรงชีวิต อาทิเช่น

ด้านการทำงาน การเรียน หรือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมจีน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ

พยางค์เสียง    724
อักษรจีน       1,200
คำศัพท์         3,245
ไวยากรณ์      286

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

105

HSK 5

พยางค์เสียง    822
อักษรจีน       1,500
คำศัพท์         4,316
ไวยากรณ์      357

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

125

HSK 6

พยางค์เสียง    908
อักษรจีน       1,800
คำศัพท์         5,456
ไวยากรณ์      424

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

140

HSK 7-9

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น พูดคุยสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้ภาษาในการเขียนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีทัศนคติและมุมมองทางด้านวัฒนธรรมข้ามชาติที่กว้างไกล

พยางค์เสียง   1,100
อักษรจีน       3,000
คำศัพท์        11,092
ไวยากรณ์     572

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
การแปล

215

  


การสอบ HSK และ HSKK ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป การสอบ HSK ระดับ 3, 4, 5 และ 6 จะต้องสอบควบคู่กับ HSKK  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ

เวลาสอบ

ค่าสมัครสอบ

ค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์

HSK

HSKK

HSK 1

13:30 – 14:10 น.

ไม่บังคับสอบ

500

+ 60

HSK 2

13:30 – 14:10 น.

ไม่บังคับสอบ

700

HSK 3 + HSKK ระดับต้น

13:30 – 15:30 น.

15:40 – 16:00 น.

1,400

HSK 4 + HSKK ระดับกลาง

09:00 – 10:45 น.

11:25 – 11:48 น.

1,900

HSK 5 + HSKK ระดับสูง

13:30 – 15:35 น.

16:30 – 16:55 น.

2,400

HSK 6 + HSKK ระดับสูง

09:00 – 11:20 น.

16:30 – 16:55 น.

2,800

HSKK ระดับต้น

-

15:40 – 16:00 น.

500

HSKK ระดับกลาง

-

11:25 – 11:48 น.

700

HSKK ระดับสูง

-

16:30 – 16:55 น.

800

 


มาตรฐานความรู้ภาษาจีนสำหรับการศึกษาภาษาจีนในระดับนานาชาติ


พิมพ์   อีเมล