มาทำความรู้จัก HSK, HSKK ขั้นตอนการสมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK การสอบ / การประกาศผลสอบ


มาทำความรู้จัก HSK แบบใหม่กัน


HSK คืออะไร

       汉语水平考试 (HSK) คือการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนและไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่
แบ่งระดับการสอบออกเป็น 6 ระดับ (แบบใหม่ เปลี่ยนเป็น 9 ระดับ) โดยจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศ
เป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน HSK ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ต้องสอบคู่กับ HSKK

ระดับของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

ระดับ

รายละเอียด

คลังคำศัพท์
(คำ)

ทักษะ
(ข้อ)

ระยะเวลา
(นาที)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

เกณฑ์การผ่าน
(คะแนน)

HSK 1

เหมาะสำหรับผู้เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ

150

การฟัง 20
การอ่าน 20

40

200

120

HSK 2

เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

300

การฟัง 35
การอ่าน 25

55

200

120

HSK 3

เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน
การเรียน การทำงานได้

600

การฟัง 40
การอ่าน 30
การเขียน 10

90


300

180

HSK 4

เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้

1,200

การฟัง 45
การอ่าน 40
การเขียน 15

105


300

180

HSK 5

เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์
ของประเทศจีนเข้าใจ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้

2,500

การฟัง 45
การอ่าน 45
การเขียน 10

125

300

180

HSK 6

เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านและฟังข่าวสารภาษาจีนในระดับที่ยากเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีน ในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ของตนได้ทั้งการพูดและการเขียน

5,000 +

การฟัง 5 0
การอ่าน 50
การเขียน 1
(เรียงความ)

140

300

180

 

HSKK คืออะไร

       汉语水平口语考试 (HSKK) คือการสอบวัดระดับความรู้การพูดภาษาจีน แบ่งระดับการสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลางและ
ระดับสูง ปัจจุบัน HSKK ต้องสอบคู่กับ HSK

ระดับการสอบวัดระดับความรู้การพูดภาษาจีน HSKK แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ระดับ

รายละเอียด

คลังคำศัพท์
(คำ)

ทักษะ
(ข้อ)

ระยะเวลา
(นาที)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

เกณฑ์การผ่าน
(คะแนน)

HSKK ต้น

ฟังเข้าใจและพูดหัวข้อในชีวิตประจำวันได้ สื่อสารระดับพื้นฐานได้


200


ฟังแล้วพูดตาม 15
ฟังแล้วตอบคำถาม 10
อ่านแล้วตอบคำถาม 2


20
(รวมเวลาเตรียมตัว 7 นาที)

100

60

HSKK กลาง

 ฟังเข้าใจและสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

900

ฟังแล้วพูดตาม 10
ดูภาพแล้วพูด 2
อ่านแล้วตอบคำถาม 2

23
(รวมเวลาเตรียมตัว 10 นาที)

100

60

HSKK สูง

 ฟังเข้าใจ สนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่ว

3000+

ฟังแล้วพูดตาม 3
อ่านออกเสียงบทความสั้นๆ 1
อ่านแล้วตอบคำถาม 2

25
(รวมเวลาเตรียมตัว 10 นาที)

100

60

 

ทำไมต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

       เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก รัฐบาลจีนจึงประกาศใช้ผลคะแนนของการสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน (HSK) แบบใหม่ และผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้การพูดภาษาจีน (HSKK) ซึ่งการสอบนี้มีประโยชน์หลายด้าน ได้แก่

  • เพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน
  • เพื่อสมัครขอทุนการศึกษา* หรือทัศนศึกษาระยะสั้นของรัฐบาลจีน
  • เพื่อสมัครงานหรือประกอบอาชีพในอนาคต
  • เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของตนเอง

       * ปัจจุบันมีทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนจำนวนมาก ซึ่งทุนการศึกษาแต่ละประเภทจะใช้ระดับและคะแนนของ HSK, HSKK ที่แตกต่างกัน เช่น

  • ทุนสถาบันขงจื่อ ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 5 (180 คะแนนขึ้นไป) และต้องสอบผ่าน HSKK ระดับกลาง (60 คะแนนขึ้นไป)
  • ทุนสถาบันขงจื่อ 1 ปีการศึกษา ผู้สมัครต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 3 (180 คะแนนขึ้นไป) และต้องสอบผ่าน HSKK ระดับต้น (60 คะแนนขึ้นไป)
  • ทุนสถาบันขงจื่อ 1 ภาคการศึกษา ผู้สมัครต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 2 (120 คะแนนขึ้นไป) และต้องสอบผ่าน HSKK ระดับต้น (60 คะแนนขึ้นไป)  

ตัวอย่างข้อสอบ HSK, HSKK 

  • ตัวอย่างข้อสอบ HSK

HSK ระดับ

ตัวอย่างข้อสอบ (การอ่าน/ การเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบ (การฟัง)

HSK ระดับ 1

HSK ระดับ 1

HSK ระดับ 1

HSK ระดับ 2

HSK ระดับ 2

HSK ระดับ 2

HSK ระดับ 3

HSK ระดับ 3

HSK ระดับ 3

HSK ระดับ 4

HSK ระดับ 4

HSK ระดับ 4

HSK ระดับ 5

HSK ระดับ 5

HSK ระดับ 5

HSK ระดับ 6

HSK ระดับ 6

HSK ระดับ 6

 

  • ตัวอย่างข้อสอบ HSKK

  HSKK ระดับ

  ตัวอย่างข้อสอบ HSKK

  HSKK ระดับต้น

  HSKK ระดับต้น

  HSKK ระดับกลาง

  HSKK ระดับกลาง

  HSKK ระดับสูง

  HSKK ระดับสูง


พิมพ์   อีเมล