มาทำความรู้จัก HSK, HSKK ขั้นตอนการสมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK การสอบ / การประกาศผลสอบ


การสอบ/ การประกาศผลสอบ


การสอบ

  • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที
  • ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบ ก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา

  • บัตรประชาชน
  • บัตรประจำตัวสอบ (ศูนย์สอบ OKLS จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ กรุณาพิมพ์มาเพื่อยืนยัน หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และหากยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
    กรุณาติดต่อศูนย์สอบ OKLS ภายในวันศุกร์ก่อนวันสอบจริง)

 


การประกาศผลสอบ

       วันประกาศผลสอบ

  • 15 วันหลังสอบ (ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต)
  • ตรวจสอบคะแนนทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ ...

       ใบคะแนนสอบ

  • จัดส่งมาจากศูนย์สอบหลัก ณ กรุงปักกิ่ง ภายหลังประกาศทางอินเทอร์เน็ต 30 วัน

       การจัดส่งใบคะแนนสอบ

  • ศูนย์สอบ OKLS จะจัดส่งใบคะแนนสอบแก่ผู้สมัครภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับผลสอบจากศูนย์สอบหลัก

 


***หมายเหตุ เนื่องจากที่ผ่าน ผู้สมัครสอบบางราย กรอกที่อยู่ไม่ชัดเจน ขอเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง หรือขอเปลี่ยนชื่อผู้รับ (ให้ผู้อื่นรับแทน) เมื่อทำการจัดส่งแล้ว ทำให้มีไปรษณีย์ตีกลับจำนวนหนึ่ง

เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครทุกคนจะได้รับใบคะแนนสอบ หลังจากนำส่งใบคะแนนสอบแก่ผู้สมัครแล้ว ทางศูนย์สอบ OKLS จะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ หากผู้สมัครสอบยังไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อมาภายใน 30 วัน (โดยยึดจากวันที่มีการจัดส่ง ที่แจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์เป็นหลัก) หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าการจัดส่งครั้งนั้นๆเรียบร้อยแล้ว
ทางศูนย์สอบ OKLS จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


พิมพ์   อีเมล