ฝ่ายวิชาการจีน

ครู ไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพดีได้เพราะครู
และครูจะทำงานได้ราบรื่น ต้องมีทีมวิชาการที่เข้มแข็งอยู่เบื้องหลัง
OKLS ชวนมาเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจีน ทีมสนับสนุนครูกันค่ะ


     รับสมัครฝ่ายวิชาการจีน

รายละเอียดงาน
รูปแบบ : งานประจำ
สถานที่ทำงาน : OKLS สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 48)
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์  09:00 - 18:00 น. (อาจทำงานล่วงเวลาบ้าง)

ขอบข่ายงาน

 • งานเอกสาร

จัดทำหลักสูตร แผนการสอน เป็นต้น
แปลเอกสารต่างๆ จีน-ไทย และไทย-จีน

 • งานบุคลากร

ประสานงานคุณครูและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาและอบรมครู
นิเทศการสอนและประเมินครู

 • งานสอน

รับผิดชอบงานสอน (กรณีสอนแทน)
ใช้สื่อการสอนได้ดี

 • งานพัฒนา

ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีน
พัฒนา และจัดสื่อการสอน

 • งานกิจกรรม

จัดกิจกรรมประจำปี เช่น คัดลายมือ จีนาภิวัตน์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาจีนได้เป็นอย่างดี (HSK ระดับ 6 และ HSKK ระดับสูง)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี อาทิ MS Office เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานวิชาการและการสอน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทุนการศึกษาภาษาจีน

ทุนการศึกษาภาษาจีน (1 ปี) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนการศึกษาระดับระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 6 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ HSKK ระดับสูง 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • ประวัติย่อ ฉบับภาษาจีนและภาษาไทย เขียนด้วยลายมือตนเอง

 

สนใจส่ง CV สมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-105-2442 หรือ  Line OKLS วิชาการ


พิมพ์   อีเมล