เพลงชินจังจอมแก่น

 
เพลง ทสึคิอาคาริ ฟุงวาริ โอชิเตะ คุรุ โยรุ (ชินจังจอมแก่น)